رأي شماره 705 ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال ماده (12) آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري (موضوع تصويب‌نامه شماره 123626/ت 404 هـ مورخ 19 دي 69 هيئت وزيران)

مصوب 1399/11/14
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.