رأي شماره 1699- 1700 مورخ 14 بهمن 99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، مبني بر ابطال تصويبنامه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 22 اسفند 97 هيات وزيران (موضوع سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي مذهبي) و بخشنامه شماره 14/98/200 مورخ 31 ارديبهشت 98 سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1399/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.