نظر مشورتي 7/99/1492 مورخ 1399/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه محكوم عليه وجوه متعلق به محكوم به را به صورت ارز از كشور خارج كرده باشد، آيا مي توان از پليس اينتر پل استرداد ارزهاي منتقل شده را به ميزان رد مال درخواست كرد؟ در صورتي كه ممكن است، نحوه استعلام چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
همكاري هاي حقوقي بين المللي از جمله معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري تابع وجود عهد نامه هاي دو يا چند جانبه بين المللي يا منطقه اي است و در صورت نبود آن نيز از طريق عمل متقابل و توسط اداره كل روابط بين الملل قوه قضاييه صورت مي پذيرد. در صورت صدور دستور قضايي از سوي مقامات قضايي كشور مقصد براي استرداد اموال، اجراي آن از طريق پليس بين الملل (اينترپل) اقدام مي شود. ضمناً صلاحيت پليس مزبور در اساسنامه مربوطه ذكر شده است.