نظر مشورتي 7/99/1857 مورخ 1399/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/12
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 880 قانون مدني بيان فرماييد چنانچه زني در نتيجه حادثه رانندگي فوت كند و شوهرش به عنوان راننده مسبب حادثه معرفي شود، با توجه به قواعد فقهي مبني بر عدم ارث بردن قاتل غير عمد از ديه و با توجه به اين كه شرعاً ديه زن نصف ديه مرد است و مطابق ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه يادشده ديه زن فوت شده در اثر تصادف به اندازه ديه مرد است كه نصف مابقي ديه از محل صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود، آيا زوج مقصر در قتل غير عمد از نصف ديه اي كه توسط صندوق يادشده پرداخت مي شود، مي تواند ارث ببرد و بابت آن مقدار ديه آيا به زوج مذكور چيزي به عنوان اولياء دم مي رسد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مبلغ مابه التفاوت پرداختي موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ماهيتاً با ديه متفاوت است و اصولاً آثار و احكام ديه را ندارد؛ اما از آن جا كه پرداخت مبلغ مزبور به واسطه جنايت بر مجنيعليه است و با توجه به اين كه مسبب حادثه نمي تواند از فعل زيان بار خود منتفع شود، قاتل (اعم از عمدي يا غير عمدي) نمي تواند از آن برخوردار شود.