نظر مشورتي 7/99/1808 مورخ 1399/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در پرونده اي حكم بر الزام محكو م عليه به تحويل ملك مسكوني به ميزان هفتاد مترمربع صادر شده است. دادورز اجراي احكام جهت اجراي حكم به ملك متنازع فيه مراجعه و مشاهده مي نمايد ميزان ياد شده مفروز نبوده و قسمتي از يك بنا است. آيا قلع و قمع ملك مورد رأي امكان دارد؟ آيا بايد روند اجرا متوقف شود و رأي قلع و قمع صادر شود يا اين كه بدون رأي امكان قلع و قمع وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قسمتي كه بايد خلع يد و به محكوم له تحويل شود، اجراء مي شود. بديهي است در صورتي كه منظور از اين كه ملك افراز نشده، مشاعي بودن ملك و مالكيت محكوم له به نحو اشاعه باشد، اجراي حكم مشمول ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.