نظر مشورتي 7/99/1420 مورخ 1399/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
با توجه به اين كه مراجع قضايي صلاحيت هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را صرفاً در محدوده پايگاه هاي داراي مجوز اعلام كرده اند، خواهشمند است اعلام فرماييد چه مرجعي صلاحيت مسدودسازي پايگاه هاي اطلاع رساني و خبري فاقد پروانه فعاليت را دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق تبصره 2 الحاقي مصوب 1379 به ماده يك قانون مطبوعات مصوب 1364، نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است. لذا در اين موارد، پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه وفق مواد 21 و 23 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 كه ذيل عنوان فصلي از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) جاي گرفته است، در صلاحيت كميته (كارگروه) مصاديق مجرمانه و مقام قضايي است. بنابراين مسدودسازي نشريه فاقد پروانه فعاليت پيش از حكم قطعي، توسط مقام قضايي و كارگروه يادشده صورت مي گيرد؛ امري كه طي دادنامه هاي شماره 115-114 مورخ 22/3/1384، 438-437 مورخ 27/6/1391 و 1074 مورخ 18/9/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بخشي از آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات نيز تأييد شده است.