نظر مشورتي 7/99/1421 مورخ 1399/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/12/11
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
آيا مطالب منتشره در كانال هاي تلگرامي و شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام منتسب به رسانه هاي داراي پروانه انتشار از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني،جرايم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق موازين قانوني، فعاليت در شبكه هاي اجتماعي نياز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقيبي (پسيني) بر آن ها حاكم است؛ اما در مطبوعات چنين نيست و نظام حقوقي صدور مجوز وجود دارد. لذا به جز ممنوعيت هاي قانوني يا قضايي دسترسي به برخي شبكه هاي اجتماعي، چنانچه انتشار مطالب توسط رسانه هاي داراي پروانه انتشار در شبكه هاي اجتماعي با تعريف نشريات الكترونيكي مذكور در ماده يك اصلاحي مصوب 1388 قانون مطبوعات مصوب 1364 منطبق باشد و در واقع، بستر ارايه نشريه الكترونيكي باشد، تحت شمول قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ در غير اين صورت، وفق تبصره 2 الحاقي مصوب 1379 به ماده 1 قانون مطبوعات و تبصره ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1395 هيأت وزيران، صرفاً ارايه تمام يا قسمتي از مطالب يك نشريه در فضاي مجازي است كه به دليل عدم انطباق با تعريف نشريه الكترونيكي، تحت شمول احكام آن نيست.