تصويب نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده (15) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اصلاح عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده (15) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع
مصوب 1399,11,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 168359 مورخ 11 /4 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – تصويب كرد:

عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده (15) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1346 – و اصلاحات بعدي آن به شرح جدول زير اصلاح مي شود:


رديف

عنوان

ميزان عوارض به ريال

1

درختان رده (1) بند (17) ماده (1)

000 /400 /1

2

درختان رده (2) بند (17) ماده (1)

000 /172 /1

3

درختان رده (3) بند (17) ماده (1)

000 /700

4

چوب هيزمي

000 /165

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور