راي شماره 1096 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 675/88583 - 1396/7/17 مديركل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي

مصوب 1399/09/18
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.