نظر مشورتي 7/99/1475 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1-با توجه به مواد 192 و 359 قانون آيين دادرسي كيفري و اصل ترافعي بودن رسيدگي در محاكم كيفريُ چنانچه متهمي در شهر ديگر حضور داشته باشد و با ابلاغ وقت رسيدگي در جلسه دادگاه حاضر نشود آيا مي شود به مرجع قضايي محل اقامت متهم جهت رسيدگي و يا تفهيم اتهام در جرايمي كه مستقيما در دادگاه رسيدگي مي شود نيابت داد ي؟ 2- چنانچه متهم به علت اتهام يا محكوميت ديگري در زندان شهر ديگر بازداشت باشد و از آن زندان خواسته شود كه زنداني را جهت رسيدگي اعزام كند و زندان به هر دليل و با چند بار درخواست زنداني را اعزام نمي كند، آيا مي شود با اعطاي نيابت از دادگاه كيفري محل زندان متهم خواست كه به موضوع رسيدگي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد از مواد 306 و 340 و قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در مواردي كه رسيدگي به امركيفري مستقيماً در دادگاه كيفري ذي ربط انجام مي شود، با توجه به اين كه رسيدگي داراي دو مرحله (تحقيقات مقدماتي و دادرسي به معناي اخص) است، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد؛ بنابراين با لحاظ مواد 119، 120 و 121 اين قانون اعطاي نيابت قضايي در مورد اقدامات تحقيقي و مقدماتي پرونده امكان پذير است؛ ولي دادرسي به معناي اخص كه از خصايص دادگاه رسيدگي كننده به موضوع است، قابل نيابت نيست و زنداني بودن متهم در حوزه قضايي ديگر و مشكلات اجرايي مربوط به اعزام وي، نافي اجراي قانون نبوده و در هر صورت بايد مطابق مقررات ياد شده رفتار شود