نظر مشورتي 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
در صدور حكم تجميعي موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه قاضي دادگاه كيفري دو كه پرونده از سوي اجراي احكام كيفري به آن شعبه ارسال شده است، سابقاً در يكي از پرونده ها سمت داديار داشته و قرار نهايي را صادر كرده است، آيا جايز به صدور حكم است يا اين كه از موارد رد دادرس محسوب مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مورد مطروحه از موارد « رد دادرس» نيست؛ زيرا مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به صدور حكم تجميعي در موارد مذكور در اين ماده است و شامل رسيدگي مجدد و صدور حكم ابتدايي نيست تا بحث اظهار نظر ماهوي قبلي صادق باشد و مجوز خاص قانون است؛ كما اين كه در هر حال شعبه اي كه حكم تجميعي صادر مي كند، قبلاً داراي سابقه رسيدگي ماهوي بوده است.