نظر مشورتي 7/99/1700 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
2-اگر در پرونده اي هم زمان امكان صدور رأي برائت يا موقوفي تعقيب وجود داشته باشد دادگاه چه تصميمي بايد بگيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال 2- نظر به اين كه قرار موقوفي تعقيب قراري شكلي است و اصولاً صدور آن بر رأي برائت مقدم است؛ بنابراين صرف نظر از احراز يا عدم احراز وقوع جرم، هر گاه رفتار ارتكابي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است مشمول يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب در ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يا ديگر مواد و قوانين شود، مقام قضايي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.