نظر مشورتي 7/99/1678 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
چنانچه موضوع اجراييه پرداخت مبلغي محكومٌ به و سود حاصل از مشاركت ذكر شود، آيا به اين قسمت از محكومٌ به كه خود سود مشاركت است نيز خسارت تأخير در تأديه تعلق مي گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اين كه در فرض سؤال، سود دوران مشاركت منشاء قراردادي داشته و جزئي از اصل خواسته و طلب خواهان است و نه متفرعات دعوا: لذا برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خسارت تأخير تأديه تعلق مي گيرد و واحد اجراي احكام مدني با توجه به مقررات و درخواست محكوم له، خسارت تأخير تأديه كل محكوم به (سود دوران مشاركت) را محاسبه و از محكوم عليه وصول مي كند.