نظر مشورتي 7/99/1576 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/10/27
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
1-در صورتي كه درخواست تأمين دليل در دادخواست نوشته نشود، آيا دادگاه مكلف به پذيرش آن است يا به لحاظ اين كه در دادخواست نوشته نشده، بايد قرار رد درخواست صادر شود؟ 2-آيا طرح درخواست تأمين دليل ضمن دادخواست اصلي مسموع است؟ 3-آيا قرار رد درخواست تأمين دليل قابل اعتراض است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با توجه به ماده 151 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه درخواست شفاهي تأمين دليل را نيز اجازه داده است، طرح اين درخواست مستلزم رعايت تشريفات مربوط به دادخواست نيست. 2- با توجه به ماده 150 قانون فوق الذكر كه درخواست تأمين دليل پيش از طرح دعوا در اثناي رسيدگي را اجازه داده است، طرح اين درخواست ضمن دادخواست اصلي منعي ندارد. 3- صرف نظر از آن كه قراري تحت عنوان قرار تأمين دليل يا رد آن در قانون نيامده است، تصميمات دادگاه راجع به پذيرش يا عدم پذيرش درخواست تأمين دليل، منصرف از حكم آراء مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراين، قابل تجديد نظر در دادگاه هاي عمومي حقوقي نيست و از آن جا كه در برخلاف قرار تأمين خواسته قانون تصريح نشده است در مرجع صادر كننده هم قابل اعتراض نيست.