بخشنامه درخصوص معافيت هايا نرخ صفر مالياتي

مصوب 1399/10/17 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.