ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 18 آذر 1399

مصوب 1399/10/20 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.