تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.