مكلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به كاهش ارقام مندرج در جدول شماره (2) تصويب نامه شماره 134821 /ت50980هـ مورخ 1394/10/16 [آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)]

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مكلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به كاهش ارقام مندرج در جدول شماره (2) تصويب نامه شماره 134821 /ت50980هـ مورخ 1394/10/16 [آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت)]
مصوب 1399,10,17

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- كليه دستگاه هاي اجرايي محل خدمت كارمندان مشمول بند (8) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و تصويب نامه شماره 45672 /ت53772هـ مورخ 20 /4 /1396 و وزارت امورخارجه مكلف به كاهش ارقام مندرج در جدول شماره (2) تصويب نامه شماره 134821 /ت50980هـ مورخ 16 /10 /1394 به شرح زير هستند:
الف - رؤساي نمايندگي هاي خارج از كشور (اعم از رؤساي سفارتخانه ها و سركنسولگري ها):سي درصد (30%) كاهش.
ب- ساير مأموران اعزام شده و در حال اعزام به خارج از كشور: بيست درصد (20%) كاهش.
پ- فوق العاده مأموريت هاي موقت: بيست درصد (20%) كاهش.

تبصره - كليه مزايايي كه به عنوان درصدي از جدول مذكور به هر يك از مأموران ثابت تعلق مي گيرد، شامل كمك هزينه مسكن، درصد استحقاقي خانه هاي سازماني، هزينه پذيرايي، فوق العاده سختي معيشت، فوق العاده استراتژيك و فوق العاده مدرك تحصيلي، متناسب با بندهاي (الف) و (ب) كاهش مي يابد.

2- وزارت امورخارجه مكلف است براي برقراري رواديد كار در كشورهاي هدف، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاه هاي اجرايي موظفند با وزارت امورخارجه براي اجراي اين بند همكاري كنند.

3- اين تصويب نامه از تاريخ تصويب به مدت يك سال معتبر است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور