تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان جالق و بخش كله گان در استان سيستان و بلوچستان

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ايجاد شهرستان جالق و بخش كله گان در استان سيستان و بلوچستان
مصوب 1399,10,17

هيئت وزيران در جلسه 17 /10 /1399 به پيشنهاد شماره 193481 مورخ 26 /9 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

الف - مركز دهستان كله‌ گان بخش جالق شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان به ‏روستاي كله ‌دين تغيير مي ‌يابد.

ب - در بخش جالق، يك دهستان به نام سينگان از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مكان‌ هاي زير ايجاد مي ‌شود:
1 - تنكان 2 - زيادي 3 - كوه سياه 4 - گاردن 5 - سينگان 6 - گوهركوه 7 - موتور نعمت‌ الهي
8 - كوه ‌سرخ 9 - ناگدار.

پ - روستاي سينگان به عنوان مركز دهستان سينگان تعيين مي ‏شود.

ت - در شهرستان سراوان، دهستان ناهوك از بخش جالق منتزع و به بخش مركزي ملحق مي ‌شود.

ث - در بخش جالق، يك دهستان به نام شند اشكندان از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست از جمله روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‌ هاي زير ايجاد مي ‌شود:
1 - ايپك 2 - بورسر 3 - پايگاه انتظامي گدار برنجيان 4 - پرك حبيب ‌آباد 5 - توك مبارك
6 - شند اشكندان 7 - تيغ بزآب 8 - فهره 9 - هگفتاردر.

ج - روستاي شند اشكندان به عنوان مركز دهستان شند اشكندان تعيين مي‏ شود.

چ - در شهرستان سراوان، يك بخش به نام كله ‌گان از تركيب دو دهستان كله‌ گان و شند اشكندان ايجاد مي ‌شود.

ح - روستاي لچي به عنوان مركز بخش كله ‌گان تعيين مي ‏شود.

خ - با تغيير نام بخش جالق به مركزي، يك شهرستان به نام گلشن از تركيب دو بخش‌ مركزي و كله‌ گان ايجاد مي ‏شود.

د - شهر جالق به عنوان مركز شهرستان گلشن تعيين مي ‏شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

تصوير نقشه به پيوست در متن و تصوير قابل مشاهده است. صفحه 1