راي شماره‌هاي 978 و 979 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره2 ماده3 آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوب…

مصوب 1399/08/06
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.