راي شماره 968 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (انجمن آثار و مفاخر فرهنگي از تعريف مؤسسات دولتي خارج بوده و موضوع استخدام در انجمن مذكور در اجراي طرح موسوم به طرح مهرآفرين بوده كه ملغي‌الاثرشده، بنابراين موجد حق استخدام پيماني اين افراد نيست و دعوا به نهاد رياست جمهوري نيز توجهي ندارد

مصوب 1399/08/20
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.