مصوبه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568/ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568 /ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398

هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 15099 /020 مورخ 25 /6 /1399 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب ‌نامه شماره 54568 /ت 56724 هـ مورخ 6 /5 /1398، عبارت "لغايت 31 /6 /1398" به عبارت "لغايت 29 /12 /1399" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور