راي شماره 853 – 854 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،با موضوع ابطال آيين‌ نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور (موضوع تصويب‌نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هيئت وزيران)

مصوب 1399/07/29
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.