تصويب نامه در خصوص تعيين حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تعيين حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي
مصوب 1399,08,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و با استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصويب كرد:

آقاي حميد ملانوري شمسي به عنوان استاندار خراسان جنوبي تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور