تغييرات تقسيمات كشوري در خصوص استان ايلام

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغييرات تقسيمات كشوري در خصوص استان ايلام
مصوب 1399,08,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /8 /1399 به پيشنهاد شماره 216963 مورخ 2 /11 /1398 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 1362 – تصويب كرد:

الف – در شهرستان ايلام استان ايلام، روستاهاي بوالحسن و چمسارد از دهستان اركوازي و پاسگاه هاي ميمك (1) و ميمك (2) و هلالي جنوبي از دهستان بولي بخش چوار منتزع و مطابق نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان ده پايين بخش مركزي ملحق مي شوند.

ب - در بخش چوار، يك دهستان به نام چكر از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود:
1 – پاقلعه 2 – دارتوت 3 – ميرمكان 4 – گره چقا 5 – پاچه انجير 6 – قبله 7 – پاسگاه مرزي ميمك 8 – پاسگاه هلاله جنوبي 9 – پاسگاه مرزي شهيد كمرزاده 10 – بان ميل 11 – كره پو 12 – معدن نمك 13 – دشتليگ 14 – پاسگاه مرزي تلخاب.

پ – روستاي پاقلعه به عنوان مركز دهستان چكر تعيين مي شود.

ت – در بخش چوار، يك دهستان به نام حاجي بختيار از تركيب روستاها، مزرعه ها و مكان هاي واقع در محدوده جغرافيايي موضوع نقشه پيوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مكان هاي زير ايجاد مي شود:
1 – حاجي بختيار 2 – پلك گردل 3 – پلك لك 4 – چكا 5 – آوه زا 6 – چنان 7 – پلكانه 8 – بان امرود 9 – چگاكبود 10 – آواره 11 – بان سرو 12 – چم ژيه 13 – پارده 14 – دول انجير 15 – طاقطاوي 16 – بان كل ولي 17 – بان زيارت 18 – برجعلي 19 – بگ بگ بان خشك 20 – بانويزه 21 – انارك 22 – چشمه شيرالي .

ث – روستاي چكا به عنوان مركز دهستان حاجي بختيار تعيين مي شود.

ج – مركز دهستان بولي به روستاي چمن سيدمحمد تغيير مي يابد.

چ – در شهرستان ايلام، يك بخش به نام بولي از تركيب دو دهستان بولي و چكر مي شود.

ح – روستاي گنجوان به عنوان مركز بخش بولي تعيين مي شود.

خ – در استان ايلام، با تغيير نام بخش چوار به مركزي، يك شهرستان به نام چوار از تركيب دو بخش مركزي و بولي ايجاد مي شود.

د – شهر چوار به عنوان مركز شهرستان چوار تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاول اول رييس جمهور

نقشه