نظر مشورتي 7/99/766 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
دادگاه تجديد نظر استان در مواجهه با رايي كه مصداق تبصره ماده 455 قانون آيين دادسي كيفري باشد به چه نحو بايد رفتار كند؟ آيا بايد رأي بدوي را نقض كرده تا دادگاه بدوي پس از مراعات تشريفات دادرسي مجددا اصدار راي كند يا اين كه بدون نقض رأي، پرونده را با ذكر نواقص اعاده كند و يا با انجام رسيدگي مطابق مقررات و تشريفات دادرسي كه در مرحله بدوي مغفول مانده است، در نهايت راي بدوي را به لحاظ عدم رعايت تشريفات دادرسي موجب بي اعتباري راي وفق ظاهر تبصره مذكور نقض و راسا مبادرت به صدور راي كند يا آن كه قطع نظر از ترك تشريفات دادرسي موجب بي اعتباري راي در مرحله بدوي و بدون نقض آن، به واسطه جبران نواقص و انجام تشريفات در مرحله بعدي اظهارنظر ماهوي كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
كيفيت رسيدگي دادگاه تجديد نظر پس از تشكيل جلسه و اعلام ختم دادرسي در بندهاي سهگانه ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صراحت مشخص شده است. بر اين اساس، طبق تبصره همين ماده، چنانچه عدم رعايت تشريفات دادرسي به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بياعتباري رأي دادگاه نخستين شود، دادگاه تجديد نظر حكم را نقض و حسب مورد طبق بند «ب» يا «پ» اين ماده در ماهيت انشاي رأي مي كند. لذا نقض رأي و اعاده پرونده به دادگاه نخستين جهت صدور رأي مجدد به استثناي مورد مذكور در قسمت اخير بند «ب» ماده 450 قانون يادشده فاقد وجاهت قانوني است.