نظر مشورتي 7/99/455 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
نظر به اين كه در ماده 14 دستورالعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مورخ 1399/1/19 رياست محترم قوه قضاييه اعسار از پرداخت حق الزحمه كارشناس تابع مقررات اعسار از هزينه دادرسي دانسته شده است كه دلالت ظاهر ماده اين است كه در مقام اجراي تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه تشخيص مقام قضايي راجع به معسر بودن متقاضي كارشناس و به تبع آن معرفي به كانون كارشناسان جهت معرفي كارشناس معاضدتي نياز به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است كه برداشت مذكور نه تنها سبب اطاله دادرسي خواهد شد بلكه باعث سردردگمي ارباب رجوع مي شود. آيا لازمه معرفي متقاضي كارشناس معاضدتي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري رسيدگي به ادعاي اعسار است و يا آن كه صرف ارائه درخواست از ناحيه متقاضي و بررسي موضوع به هر نحو كه براي قاضي رسيدگي كننده علم آور باشد، كافي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به ذيل ماده 14 دستورا لعمل ساماندهي زمان و فرآيند كارشناسي رسمي دادگستري مصوب 7/1/1399 رياست محترم قوه قضاييه، حكم مقرر در صدر اين ماده مفيد اين معناست كه چنانچه متقاضي معافيت از حق الزحمه كارشناسي سابقاً در همين دعوا برابر حكم دادگاه معسر از پرداخت هزينه دادرسي شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسي مجدد برابر تبصره هاي 2، 3 و 4 ماده 2 تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه نخواهد بود. بديهي است چنانچه حكمي مبني بر اعسار از هزينه دادرسي وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره هاي فوق الذكر بوده و در هر دو حالت تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد كارشناسي منتفي است.