نظر مشورتي 7/99/601 مورخ 1399/06/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/22
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
خوانده بدوي به پرداخت وجهي محكوم مي شود و از رأي صادره تجديدنظرخواهي مي كند؛ اما خواهان رضايت بي قيد و شرط خود را نسبت به خوانده در جريان تبادل لوايح يا پيش از تبادل و پس از تقديم دادخواست تجديدنظر تسليم دادگاه مي كند؛ چه اقدامي از سوي دادگاه بدوي يا تجديدنظر متصور است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه خواهان بعد از محكوميت خوانده و تجديدنظرخواهي وي، در مرحله تبادل لوايح و پس از دادخواست تجديدنظر، با اعلام رضايت بي قيد و شرط دعواي خود را مسترد كرده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، مرجع بدوي فارغ از رسيدگي و اقدام است و در اين وضعيت دادگاه تجديدنظر ضمن فسخ حكم كه به نفع خواهان نخستين صادر شده است، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اقدام مي كند.