نظر مشورتي 7/99/665 مورخ 1399/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/19
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
الف- آيا مصاديق مذكور در ماده 106 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حصري است يا تمثيلي؟ ب-در صورت تحقق مصاديق مذكور در ماده 106 قانون يادشده؛ 1-آيا دادگاه مجاز است جلسه دادرسي را جهت تعيين وكيل تجديد كند؟ 2-اگر تجديد جلسه دادرسي مجاز باشد؛ اما وكيل تعيين نشود، آيا دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را جهت تعيين وكيل مجدد تجديد كند و يا اين كه دادگاه منحصرا يك بار مجاز به تجديد جلسه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- مصاديق مندرج در ماده 106 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه عبارت است از: توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوي يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، حصري است؛ گرچه تشخيص مسافرت ضروري كه مشمول ماده 106 تلقي شود، بر عهده دادگاه رسيدگي كننده است. ب 1- بنا به مراتب فوق در صورت تحقق يكي از موارد مذكور در ماده 106 يادشده، چنانچه به لحاظ ضيق فرصت تا وقت رسيدگي، امكان اخطار به اصحاب دعوي جهت تعيين وكيل و معرفي آن تا حلول وقت رسيدگي نباشد، با توجه به قسمت اخير ماده 106 اين قانون كه مقرر داشته است «لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد»، دادگاه مجاز به تجديد وقت رسيدگي به علت يادشده جهت تعيين وكيل است. ب 2- در فرضي كه با وصف اخطار دادگاه در وقت رسيدگي تجديدشده، طرفي كه عذر مندرج در ماده 106 مذكور را داشته است، وكيل تعيين نكرده باشد، تجديد جلسه رسيدگي به اين علت براي دومين بار مجاز نيست و در قانون جوازي در اين مورد وجود ندارد.