مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پروژه پژوهشي "طرح مطالعاتي ساماندهي، بهينه سازي و توسعه آرامستان باغ رضوان"

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پروژه پژوهشي "طرح مطالعاتي ساماندهي، بهينه سازي و توسعه آرامستان باغ رضوان"

لايحه شماره 3765‏ /99‏ /س مورخ 29‏ /3‏ /99 به همراه RFP پروژه پژوهشي "طرح مطالعاتي ساماندهي، بهينه سازي و توسعه آرامستان باغ رضوان" در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 13‏ /7‏ /99 مورد بررسي قرار گرفت و با استناد به مفاد بند 14 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي ضمن تصويب لايحه پيشنهادي مقرر شد انجام مطالعات به ترتيبي برنامه ريزي گردد كه نقشه راه ده ساله آينده آرامستان در زمينه هاي ترافيك، فضاي سبز، سيما و منظر، توسعه هاي آتي آرامستان، وجود پيوست فرهنگي، برگزاري مراسم سوگواري و نيز محدود كردن آرامستانهاي سطح شهر مدنظر باشند.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان