اصلاح بخش ششم از ماده 42 مصوبه شماره 660‏ /96‏ /28 مورخ 23‏ /3‏ /96 در برگزاري آموزشهاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار و هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان ساير خدمات عمومي

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بخش ششم از ماده 42 مصوبه شماره 660‏ /96‏ /28 مورخ 23‏ /3‏ /96 در برگزاري آموزشهاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار و هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان ساير خدمات عمومي

لايحه شماره 7082‏ /99‏ /س مورخ 19‏ /6‏ /99 حاكي از اعلام شيوع بيماري كرونا و لزوم رعايت ملاحظات بهداشتي و پيشگيري از تضييع حقوق راهبران ناوگان حمل و نقل بار و كالاي درون شهري و تعيين تكليف وضعيت صدور پروانه اشتغال براي آنان، با طي آموزشهاي نظري و كسب نمره قبولي، حاكي از پيشنهاد اصلاح بخش ششم از ماده 42 مصوبه شماره 660‏ /96‏ /28 مورخ 23‏ /3‏ /96 در برگزاري آموزشهاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار متقاضيان پروانه اشتغال به شرح جدول ذيل:
جدول 1‏‏‏ - آموزش هاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار متقاضيان پروانه اشتغال


رديف

عنوان آموزشي

گروه مشمول (مخاطب)

نظري

عملي

111‏‏‏ - 4

آشنايي با اصول معاينه فني، نحوه نگهداري خودرو

راهبران ناوگان بار

2

‏‏‏-

111‏‏‏ - 6

كمك هاي اوليه در سوانح رانندگي (امداد و نجات – آتش نشاني)

راهبران ناوگان بار

2

‏‏‏-

و ارائه آموزشهاي ضمن خدمت (بازآموزي در حوزه حمل و نقل بار)
جدول 2‏‏‏ - آموزش هاي ضمن خدمت (بازآموزي) حوزه حمل و نقل بار متقاضيان پروانه اشتغال

رديف

عنوان آموزشي

گروه مشمول (مخاطب)

نظري

عملي

113‏‏‏ - 4

آشنايي با اصول معاينه فني، نحوه نگهداري تجهيزات فني و زيست محيطي خودرو

راهبران ناوگان بار

2

‏‏‏-

113‏‏‏ - 6

كمك هاي اوليه در سوانح رانندگي (امداد و نجات – آتش نشاني ‏‏- سطح )

راهبران ناوگان بار

2

‏‏‏-

و همچنين هزينه هاي برگزاري دوره هاي آموزشي مداوم موضوع رديف 5 جدول شماره 4 از مصوبه شماره 2277‏ /93‏ /28 مورخ 5 /6 /93 تحت عنوان ساير خدمات عمومي سازمان مديريت حمل و نقل بار شهري از مبلغ 000 /60 ريال به مبلغ 000 /75 ريال در ازاء هر نفر ساعت به تصويب رسيدند.

مراتب بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان