تصويب نامه در خصوص ايراد مواد (4 و 5) تصويب نامه شماره 62446/ت57823هـ مورخ 4 شهريور 1399 موضوع آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (21) قانون بودجه

مصوب 1399/07/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ايراد مواد (4 و 5) تصويب نامه شماره 62446/ت57823هـ مورخ 4 شهريور 1399 موضوع آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (21) قانون بودجه
مصوب 1399,07,19

هيئت وزيران در جلسه ۱۶ /۷ /۱۳۹۹ به پيشنهاد شماره ۷۶۱۱۱ /۴۳۷۶۴ مورخ ۶ /۷ /۱۳۹۹ معاونت حقوقي رييس‌ جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در مواد (۴) و (۵) آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره ۶۲۴۴۶ /ت ۵۷۸۲۳هـ مورخ ۴ /۶ /۱۳۹۹، عبارت "با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ -" بعد از عبارت "سازمان برنامه و بودجه كشور" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور