تصويب نامه درخصوص دارنده پروانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم كه در اين تصويب نامه به اختصار حسب مورد (دارنده/دارندگان پروانه)

مصوب 1399/07/13 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص دارنده پروانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم كه در اين تصويب نامه به اختصار حسب مورد (دارنده/دارندگان پروانه)
مصوب 1399,07,13

هيئت وزيران در جلسه 13 /7 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات - مصوب 1392- تصويب كرد:

1- دارنده پروانه فعاليت انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم كه در اين تصويب نامه به اختصار حسب مورد "دارنده/ دارندگان پروانه" ناميده مي شود، موظف است بيست ‏و هشت ‏و يك دهم درصد (1 /28 %) از درآمد ساليانه خود را كه به تأييد حسابرس رسمي رسيده است، به عنوان مبلغ تسهيم درآمد ساليانه در هر سال مالي با اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين تصويب نامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود، به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

2- به منظور حمايت از توسعه شبكه و خدمات موضوع اين تصويب نامه، مبلغ تسهيم درآمد ساليانه دارندگان پروانه براي سال هاي مالي اول و دوم، صفر تعيين مي شود.

3- دارنده پروانه موظف است مبالغ مندرج در جدول شماره (1) موضوع اين بند را به عنوان حداقل مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد ساليانه، حداكثر تا آخرين روز هر سال مالي با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند:
جدول شماره (1) – مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد ساليانه (برحسب ميليون ريال)


رديف

قلمروي فعاليت

سال 1402

سال 1403

سال 1404

سال 1405

سال 1406

1

سراسر كشور

000/060 /1

000 /280 /1

000 /700 /1

000 /050 /2

000 /730 /2

2

سراسر كشور (به غير از استان‏هاي تهران و البرز)

000 /742

000 /896

000 /190 /1

000 /435 /1

000 /911 /1

3

استان هاي تهران و البرز

000 /318

000 /384

000 /510

000 /615

000 /819

4- در صورتي كه مبالغ تسهيم درآمد ساليانه موضوع بند (1) اين تصويب نامه، بيشتر از مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد ساليانه موضوع جدول شماره (1) باشد، دارنده پروانه بايد ما‏به التفاوت آن را براي هر سال مالي با اعلام سازمان و حداكثر تا آخرين روز سال مالي بعد به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

5- در صورتي كه دارندگان پروانه در هر سال مالي، حساب هاي مالي عمده فروشي و خرده فروشي را
در چهارچوب ابلاغي سازمان به تفكيك در صورت هاي مالي حسابرسي شده ارايه كنند، درآمدهاي ناشي از عمده فروشي به ساير دارندگان پروانه هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات در چهارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مشمول تسهيم درآمد ساليانه نخواهد بود.

6- درآمد حاصل از خدمات فراگردي (رومينگ) ملي ارايه شده توسط كاربر (اپراتور) ميزبان در چهارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مشمول تسهيم درآمد نيست.

7- دارنده پروانه موظف است معادل سه درصد (3 %) از درآمد ساليانه خود را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و آيين نامه ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات عمومي اجباري (يو اس اُ) در ناحيه خدمات تعيين شده، راساً يا از طريق ديگر دارندگان پروانه هزينه كند. در هر حال مبلغ اين هزينه‏ نبايد از مبالغ تعيين شده در جدول شماره (2) كمتر باشد:
جدول شماره (2) – مبالغ تضمين شده براي ارايه خدمات عمومي اجباري ( برحسب ميليون ريال)


رديف

قلمروي فعاليت

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال 1404

سال 1405

سال 1406

1

سراسر كشور

000 /107

000 /147

000 /167

000 /210

000 /289

000 /361

000 /479

2

سراسر كشور (به غير از استان هاي تهران و البرز)

900 /74

900 /102

900 /116

000 /147

300 /202

700 /252

900 /347

3

استان هاي تهران و البرز

100 /32

100 /44

100 /50

000 /63

700 /86

300 /108

100 /149

8- دارنده پروانه موظف است يك درصد (1 %) از درآمد ساليانه خود را كه به تأييد حسابرس رسمي رسيده است، به عنوان حق سازمان و حداكثر تا آخرين روز هر سال مالي با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

9- دارنده پروانه موظف است تا پايان مدت اعتبار پروانه، مبالغي را مطابق جدول شماره (3) به عنوان حداقل مبلغ تضمين شده حق سازمان، حداكثر تا آخرين روز هر سال مالي با اعلام سازمان به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند:
جدول شماره (3) مبالغ تضمين شده حق سازمان ( برحسب ميليون ريال)


رديف

قلمرو فعاليت

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال 1404

سال 1405

سال 1406

1

سراسر كشور

000 /36

000 /49

000 /56

000 /70

000 /96

000 /120

000 /166

2

سراسر كشور (به غير از استان هاي تهران و البرز)

200 /25

300 /34

200 /39

000 /49

200 /67

000 /84

200 /116

3

استان هاي تهران و البرز

800 /10

700 /14

800 /16

000 /21

800 /28

000 /36

800 /49

10- در صورتي كه يك درصد از درآمد ساليانه موضوع بند (8) اين تصويب نامه، بيشتر از مبالغ تضمين شده حق سازمان موضوع جدول شماره (3) باشد، دارنده پروانه بايد با اعلام سازمان ما‏به التفاوت آن براي هر سال مالي را حداكثر تا آخرين روز سال مالي بعد به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

11- نحوه و ميزان اعمال جريمه نقض تعهدات دارندگان پروانه به شرح جدول زير تعيين مي شود:


رديف

مورد تخلف

نحوه و ميزان اعمال جريمه

1

توقف در ارايه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان

1- صدور اخطار با تعيين مهلت حداكثر پانزده روزه از تاريخ ابلاغ؛
2- درصورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطا شده: صدور اخطار دوم و يك روز كاهش مدت اعتبار پروانه به ازاي هر روز تاخير در رفع تخلف از تاريخ اخطار دوم؛
3- لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت سه ماه از اخطار دوم.

2

عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه

1- صدور اخطار اول براي جبران تخلف ظرف دوماه از تاريخ اخطار؛
2- درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جريمه تا ميزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در هر سال و/يا تعليق، كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

3

تخطي از مفاد مربوط به سهامداري

اعمال جريمه تا ميزان صددرصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

4

تخلف در خصوص اقدام به انجام رويه هاي ضدرقابتي

1- صدور اخطار با تعيين مهلت حداكثر پنج روز كاري از تاريخ ابلاغ براي
رفع تخلف؛
2- درصورت عدم رفع تخلف، لغو يا كاهش مدت اعتبار پروانه يا لغو به تشخيص سازمان و اعمال جريمه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

5

تخطي از مفاد پيوست امنيتي

1- صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارايه خدمات موضوع تخلف و تعيين مهلت براي رفع تخلف اعلام شده؛
2- درصورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جريمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازاي هر تخلف در هر روز تا زمان رفع كامل تخلف و لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف پس از گذشت بيست روز از اخطار دوم؛
3- تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان در صورت تكرار تخلف.

6

ارايه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه

1- صدور اخطار با مهلت حداكثر پنج روزه براي توقف ارايه خدمات خارج از موضوع پروانه؛
2- درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا صددرصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه.

6

ارايه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه

1- صدور اخطار با مهلت حداكثر پنج روزه براي توقف ارايه خدمات خارج از موضوع پروانه؛
2- درصورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا صددرصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه.

7

دسترسي غيرمجاز يا افشاي غير مجاز اطلاعات و داده هاي مشتركين

1- صدور اخطار و تعيين مهلت پنج روزه براي ارايه توضيحات؛
2- درصورت عدم پذيرش توضيحات توسط سازمان، اعمال جريمه به ميزان
پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات؛
3- در صورت تكرار تخلف، تعليق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جريمه تا ميزان صد درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات؛
4- درصورت تكرار براي بار دوم، كاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقي مانده پروانه يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

8

تخطي از مفاد مربوط به تعهدات فني، نظارتي و قرارداد مشتركين

صدور اخطار براي رفع تخلف در مهلت تعيين شده از سوي سازمان و اعمال جريمه تا ميزان ده درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به ازاي هر تخلف و/يا تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار پروانه به تشخيص سازمان.

9

نقص يا عدم ايفاي
تعهدات مالي

براساس تصويب نامه شماره 154 /ت51753هـ مورخ 5 /1 /1394 و اصلاحات بعدي آن.

10

نقض تعهدات
خدمات عمومي اجباري

جريمه تا سقف دو برابر مبلغ سه درصد درآمد ساليانه دارنده پروانه يا تا سقف دو برابر مبالغ (تضمين شده براي ارايه خدمات عمومي اجباري) مندرج در جدول شماره 2 (هر كدام بيشتر باشد).

11

عدم ايفاي
ساير تعهدات و تكاليف و يا نقض مقررات و مصوبات كميسيون

1- صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛
2- در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعيين مهلت و اعمال جريمه تا ميزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛
3- در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعيين شده در اخطار دوم، اعمال جريمه تا ميزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

12

عدم ارايه اطلاعات مورد درخواست سازمان و يا ارايه اطلاعات خلاف واقع

1- صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف مهلت مقرر توسط سازمان؛
2- در صورت عدم رفع تخلف، اخطار دوم با تعيين مهلت و اعمال جريمه تا ميزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به تشخيص سازمان؛
3- در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعيين شده در اخطار دوم، اعمال جريمه تا ميزان صد در صد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.

13

عدم رعايت تعرفه هاي مصوب كميسيون و مقررات تعرفه‌اي

1- صدور اخطار براي رفع تخلف ظرف (48) ساعت و اقدام براي استرداد
مبالغ اضافي دريافتي به اشخاص طرف قرار داد؛
2- در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جريمه تا يك دهم درصد از درآمد ساليانه براساس آخرين صورت مالي حسابرسي شده، به ازاي هر روز تاخير در رفع هر تخلف تا زمان رفع كامل تخلف؛
3- در صورت تكرار تخلف، تعليق و/يا كاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تشخيص سازمان.


اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور