راي شماره 623 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم استحقاق كارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه بدون پست سازماني به مأموريت خارج از كشور اعزام شده‌اند از دريافت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور (موضوع تصويب‌نامه سال1371 هيأت وزيران)

مصوب 1399/05/14
پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9803249 – 3 /6 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810623 مورخ 14 /5 /1399 با موضوع «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري نسبت به عدم استحقاق كارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه بدون پست سازماني به مأموريت خارج از كشور اعزام شده اند از دريافت مابه التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از كشور (موضوع تصويب نامه سال 1371 هيأت وزيران)» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/5/14 شماره دادنامه: 623 شماره پرونده : 9803249
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام ‌كننده تعارض : آقاي نصرت ا... جمالي
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : در خصوص دادخواست برخي از كارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه بدون پست سازماني به مأموريت خارج از كشور اعزام شده اند، مبني بر الزام به‌پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور (طبق تصويب نامه سال 1371 هيأت وزيران)، يك شعبه ديوان عدالت اداري انتصاب در پست ثابت سازماني را شرط پرداخت فوق‌العاده ارزي اشتغال خارج از كشور دانسته است و رأي به رد شكايت صادر كرده است، ليكن شعبه ديگر عدم پرداخت فوق‌العاده ارزي اشتغال خارج از كشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازماني را غير‌موجه دانسته و حكم به ورود شكايت صادر كرده است، لذا با توجه به استنباط‌هاي مختلف شعب ديوان در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ارجاع شد.
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 27 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9609980900303040 با موضوع دادخواست آقاي نصرت ا... جمالي به طرفيت سازمان فرهنگ و ارتباطات تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزي به موجب دادنامه شماره 9709970900300736 ـ 1397/3/13 به شرح زير رأي صادر كرده است:
نظر به اينكه به موجب نامه شماره 83/61176ـ 1391/1/5 معاون اداري مالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نامبرده همتراز دبير دوم تشخيص داده شده است و بر اساس جدول شماره 2 آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مبلغ 210/000 ريال از تاريخ 1383/8/12 تا 1384/10/30 به عنوان عدد مبنا تعيين شده است كه در صورت وجود اعتبار مقرر گرديد پرداخت شود، بنابراين از آنجا كه صرف عدم وجود اعتبار نافي حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمين را ساقط نخواهد كرد لذا با غير‌موجه تشخيص دادن دفاع خوانده (مبني بر اينكه نامبرده بدون پست رسمي در نمايندگي خارج از كشور مشغول همكاري بوده) شكايت شاكي را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور شعبه 23 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به‌موجب دادنامه شماره 9809970959300977 ـ 1398/3/11 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند:
نظر به اينكه تجديدنظر خوانده در خارج از كشور فاقد پست سازماني بوده و فوق‌العاده روزانه مأموريت خارج از كشور را دريافت مي‌نموده است و با توجه به اينكه برقراري و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور موضوع مصوبـه شمـاره 29920/ت461هـ ـ 1371/10/9 هيأت وزيران مشمول مستخدميني است كـه داراي پست ثابت سازماني هستند مي‌گردد و نامبرده عنوان مأموريت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازماني بوده است و از طرفي همترازي ايشان از سوي كميسيون ماده 6 آيين‌نامه فوق‌الذكر تصويب نگرديده است و تطبيق وضعيت وي توسط معاون اداري و مالي سازمان فرهنگ و ارتباطات موجب ايجاد حق براي وي نمي‌گردد چون كه از سوي مقام صالح صادر نگرديده است، بنابراين با عنايت به مراتب فوق تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
ب: شعبه اول بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980900100078 با موضوع دادخواست آقاي نويد رسولي به طرفيت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزي به موجب دادنامه شماره 9409970900100709 ـ 1394/3/6 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت مذكور با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازي شاكي كه حاكي از اعزام وي به مدت 24 ماه به مأموريت خارج از كشور از ناحيه طرف شكايت طي ابلاغ شماره 5/2164 ـ 1384/6/5 مي‌باشد و از طرفي فقدان پست سازماني در مدت محدود در زمان مأموريت مجوزي براي كسر و كاهش حقوق مأمور دولت نبوده ضمن اينكه در مصوبه استنادي طرف شكايت هيچ گونه تصريحي مبني بر عدم پرداخت فوق‌العاده ارزي به اشخاصي كه فاقد پست ثابت نيستند نگرديده است، عليهذا شكايت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 10 از قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر مي‌شود. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مـذكور بـه مـوجب رأي شماره 9609970905600777 ـ 1396/4/26 شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/5/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اينكه اولاً: هيأت وزيران بنا به تجويز بند (ت) ماده 39 قانون استخدام كشوري و در راستاي اختيار حاصل از ماده 42 قانون مذكور و تجويز ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) موضوع مصوبه شماره 29920ت461هـ ـ 1371/9/22 را تصويب كرده است و در ماده 2 آن مقرر شده: «ميزان ريالي فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) طبق جدول‌هاي شماره 2 و 3 پيوست (آيين‌نامه) تعيين مي‌شود.» بنابراين همان گونه كه از عنوان آيين‌نامه و ماده 2 آن و ساير مواد آيين‌نامه مذكور مشخص است فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور موضوع آيين‌نامه مذكور مختص كاركناني است كه به عنوان مأمور ثابت به كشورهاي خارجي اعزام مي‌شوند. ثانياً: به موجب ماده 8 قانون استخدام كشوري «پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.» و برابر ماده 55 ‌مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ‌مصوب1352/3/7: «مأموريت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازماني به كارمند در مأموريت‌هاي خارج از كشور» بنابراين مشمولين دريافت فوق‌العاده خارج از كشور موضوع آيين‌نامه فوق كشور مستخدمان دولت مصوب 1371/9/22 هيأت وزيران، كساني هستند كه براي انجام وظيفه در پست سازماني در خارج از كشور مأمور شده باشند. ثالثاً: به‌موجب ‌ماده 6 آيين‌نامه مذكور تطبيق وضع مستخدمان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه جهت اشتغال به خارج از كشور اعزام شده يا مي‌شوند (‌مأموران ثابت) با عناوين مندرج در‌ جدول شماره 2 پيوست، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه مربوط تعيين و فوق‌العاده آنان طبق جدول ياد شده و مقررات اين آيين‌نامه قابل پرداخت خواهد بود. با توجه به مراتب فوق از آنجا كه شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض بدون وجود پست سازماني به خارج از كشور مأمور شده‌اند و فاقد همترازي از سوي كميسيون موضوع ماده 6 آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) مي‌باشند و تعيين همترازي براي آنها پس از گذشت 7 سال از شروع مأموريت توسط مقام داخلي محل خدمت خارج از حدود اختيار وي بوده است و شاكيان حق مأموريت ارزي خود را به موجب بخشنامه بانك مركزي دريافت كرده‌اند ليكن خواسته آنها دريافت فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور به موجب آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) مصوب 1371/9/22 مي‌ باشد، بنابراين اجابت خواسته آنها فاقد مبناي قانوني است و رأي صادر شده به غير‌وارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي