تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور عراق

مصوب 1399/07/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان مسئول كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق
مصوب 1399,07,06

هيأت وزيران در جلسه 6 /7 /1399 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور عراق تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري