بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجسه شماره 12-201 مورخ 6 مهر 1399

مصوب 1399/07/09 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجسه شماره 12-201 مورخ 6 مهر 1399
مصوب 1399,07,09

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 12 – 201 مورخ 6 /7 /1399 در خصوص ماليات صلح بلاعوض سهام و سهم الشركه (هبه)، كه در اجراي قسمت اخير بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به تنفيذ رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

محمود عليزاده