بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398

مصوب 1399/07/08 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.