ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 62446/ت57823هـ مورخ 04 /06 /1399 با موضوع آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/07/05
پرده زمانی: مرحله تصویب:

شماره: 46238 /ھ ب

تاريخ: 5 /7 /1399

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم؛

بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 62446 /ت57823ھ مورخ 04 /06 /1399، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند «الف» تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.

«1 - با عنايت به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - ناظر به ماده (30)قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - «كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد، بر  اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عملياتدر دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان [برنامه و بودجه] تخصيص داده مي شود»، بنابراين، ماده (4) مصوبه مبني بر تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، از اين حيث كه مصرّح به لزوم حضور «كميته اي از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي" به عنوان ديگر ركن قانوني اتخاذ تصميم براي احراز ميزان پيشرفت عمليات اجرايي و تخصيص اعتبار نمي باشد، مغاير قانون است.2 - ماه (5) مصوبه نيز، مبني بر ايراد مزبور،مغاير قانون است.

محمدباقر قاليباف

رونوشت:

- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع.

- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع

- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.

- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع.

- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع.

- رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع.

- وزير محترم جهاد كشاورزي، جهت اطلاع.

- رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست، جهت اطلاع.

- رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.

- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع.

- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع.

- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع.

- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي.

- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 27623.