تصويب نامه درخصوص تاييد صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم در تاريخ 1399/12/29

مصوب 1399/07/02 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه درخصوص تاييد صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم
مصوب 1399,07,02

هيئت وزيران در جلسه 2 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 650 /10 /992 مورخ 23 /2 /1399 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- تصويب كرد:

1- صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم در تاريخ 29 /12 /1397، مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ 31 /4 /1398 به شرح صورتجلسه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي به 29 /12 /1398 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه ياد شده و سازمان حسابرسي با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

صورتجلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورت وضعيت مالي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم مربوط به سال مالي 1397 ـ به تاريخ 1 /11 /1398

پيرو دعوتنامه شماره ۹۸۲ /۲۰ /۵۴۰۵ مورخ 21 /10 /1398جلسه مجمع عمومي (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) در خصوص بررسي صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم مربوط به سال مالي ۱۳۹۷ در تاريخ 01 /11 /1398 راس ساعت ۰۸:۰۰ در محل دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان تشكيل شد. پس از آن ضمن استماع توضيحات سازمان و ذيحساب طرح در خصوص موارد مطروحه،‌ از جمله دلايل تاخير در ارائه صورت وضعيت مالي طرح به حسابرس مستقل و برگزاري مجمع عمومي، اعضاي مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارك و برگزاري مجمع در مهلت قانوني را متذكر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعيت مالي تركيبي و عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ ۳۱ تيرماه ۱۳۹۸ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص دليل مغايرت صورت گرفته و با عنايت به سنواتي شدن بند گزارش به دليل عدم فعاليت پروژه مقرر شد سازمان منطقه با قيد فوريت و با هماهنگي شركت پترو پارس كميته اي متشكل از نمايندگان دو طرف با نظارت نمايندگان دبيرخانه، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستري به منظور رفع مغايرت مذكور با رعايت صرفه و صلاح سازمان را ‌ايجاد و نسبت به اصلاح مغايرت در دفاتر و حساب هاي سازمان اقدام نموده و ضمن تعيين تكليف موضوع، نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 /03 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. در صورت ادامه اجراي پروژه، كليه مناسبات مالي بر مبناي پايه پول ملي خواهد بود.

۲- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم در تاريخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ مشتمل بر عمليات متمم تا تاريخ ۳۱ تيرماه ۱۳۹۸ مورد تصويب قرار گرفت.

۳. در خصوص بندهاي ۶ و ۷ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): اعضاي مجمع مقرر نمودند با توجه به آسيب ديدگي سازه هاي احداث شده و عدم امكان بهره برداري از آن ها و همچنين نظر به اينكه امكان تأمين مالي از سوي دولت در خصوص طرح مذكور فراهم نمي باشد و به منظور صرفه و صلاح سازمان و جلوگيري از هدر رفت منابع، سازمان منطقه گزارش مورد نياز را حداكثر تا تاريخ 30 /11 /1398 تهيه و ضمن ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي، پيگيري هاي لازم را به منظور تعيين تكليف پروژه انجام داده و نتايج اقدامات را به صورت دوره هاي سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

۴. درخصوص بند ۸ گزارش (تأكيد بر مطلب خاص): گزارش به استماع مجمع عمومي رسيد.

۵ . در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (ساير الزامات قانوني و مقرراتي): گزارش به استماع مجمع عمومي رسيد.

۶ . در خصوص بند ۱۰ گزارش (ساير الزامات قانوني و مقرراتي): مجمع عمومي بر رعايت كامل الزامات قانوني ناظر بر اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير مقررات و ضوابط مربوط تأكيد نمود.

۷. در خصوص بند ۱۱ گزارش (ساير الزامات قانوني و مقرراتي): گزارش به استماع مجمع عمومي رسيد.

۸ . در خصوص بند ۱۳ گزارش (ساير الزامات قانوني و مقرراتي): مقرر شد مجري طرح دراجراي تكاليف مجمع عمومي مورخ 16 /11 /1397، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تكاليف مقرر در‌اين جلسه و تكاليف مقرر در جلسه مورخ 16 /11 /1397 را حداكثر تا تاريخ 30 /03 /1399 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

۹. در خصوص بند ۱۴ گزارش (ساير الزامات قانوني و مقرراتي ) : گزارش به استماع اعضاي مجمع رسيد.

جلسه كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در ساعت ۱۲:۰۰ با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.