نظر مشورتي 7/99/539 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02
پرده زمانی: مرحله تصویب:

استعلام :
نظر به اين كه حسب تبصره ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات رفتار خلاف شأن قضايي عبارت است از انجام هر گونه عملي كه در قانون جرم عمدي شناخته مي شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند آيا چاپ و انتشار كتاب با طي كليه تشريفات قانوني و اخذ مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي مي توانند مصاديقي از رفتار خلاف شأن محسوب شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن حق آزادي بيان و قلم است و نيز اصل اباحه رفتار، اصولاً نگارش و انتشار كتاب كه با مجوز قانوني از مراجع ذي صلاح صورت پذيرفته باشد، رفتار خلاف شأن قضايي محسوب نمي شود. بديهي است چنانچه مندرجات كتاب به تشخيص دادگاه عالي انتظامي قضات از مصاديق ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 باشد، مطابق مقررات مربوط رفتار مي شود.