ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 46968/ت57856هـ مورخ 1399/5/1 با موضوع اصلاح آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

مصوب 1399/06/19