رأي شماره 576 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند د تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شاهرود درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك

مصوب 1399/04/24
پرده زمانی: