رأي شماره 626 الي 632 هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 170061 - 2 4/1 2/1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ابلاغيه شماره 38 /10 /د - 17 /1 /1394 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حد شرايط و قيود مصرح در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب بخشنامه ابلاغيه مورد اعتراض

مصوب 1399/05/14
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.