تصويبنامه در خصوص تعيين حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز از ابتداي سال 1399

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص تعيين حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاههاي عرضه سوخت و حق تبخير بنزين
مصوب 1399,06,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /6 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان) و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - در اجراي جزء (پ) بند (3) ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 27261 /ت57700هـ مورخ 19 /3 /1399، از ابتداي سال 1399 حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاه هاي عرضه سوخت و حق تبخير بنزين به ترتيب معادل (250 /1) و (700) ريال تعيين مي شود.

2 - با اجراي اين تصويب نامه، قيمت بنزين و نفت گاز براي مصرف كننده تغيير نخواهد كرد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور