تصويب نامه بانك مركزي در خصوص تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا

مصوب 1399/06/19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه بانك مركزي در خصوص تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا
مصوب 1399,06,19

با سلام؛
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 4194 /99 مورخ 16 /1 /1399 در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26 /12 /1398 «ستاد ملي مبارزه با كرونا» مبني بر تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا، بدين وسيله ضمن ايفاد تصوير مصوبه سي و سومين جلسه مورخ 25 /5 /1399 «ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا» موضوع ابلاغيه شماره 57386 مورخ 25 /5 /1399 رئيس محترم دفتر رئيس جمهور، به استحضار مي رساند؛ بر اساس بند دوم مصوبه ياد شده:
«چك برگشتي متقاضيان، ذي نفعان و ضامنان در تسهيلات كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا كه از تاريخ يكم اسفندماه 1398 (1 /12 /1398) تا پايان زمان اجراي طرح تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي كسب و كار و ديگر تسهيلات مربوط به كرونا صادر شده يا مي شود، صرفاً براي طرح هاي تسهيلات كرونايي از محدوديت هاي متعارف در اعطاي تسهيلات بانكي مستثني مي شود.»

خواهشمند است دستور فرمايند؛ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامي واحدهاي ذيربط در آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي - الهام چيت سازان