تصويبنامه در خصوص الحاق متني به عنوان تبصره 3 به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه در خصوص الحاق متني به عنوان تبصره 3 به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
مصوب 1399,06,16

هيئت وزيران در جلسه 16 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 02 /100 /14585 مورخ 21 /2 /1399 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (19) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 24198 /ت41527ك مورخ 7 /2 /1388 الحاق مي شود:
تبصره - به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان فاقد مسكن در دستگاه هاي اجرايي، وزارت راه و شهرسازي مي تواند با توجه به نياز دستگاه واگذاركننده زمين نسبت به واگذاري تا پنجاه درصد (50 %) با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي از اراضي واگذارشده از سوي دستگاه هاي مشمول اين ماده براي تأمين مسكن كاركنان واجد شرايط دستگاه واگذاركننده زمين، اقدام و مابقي اراضي را به ساير طرح هاي تأمين مسكن فاقدين مسكن تخصيص دهد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور