تصويب نامه در خصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي چابهار و انزلي

مصوب 1399/06/12 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي چابهار و انزلي
مصوب 1399,06,12با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 12 /6 /1399 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200 /ت 49516 هـ مورخ 5 /6 /1392 تصويب كردند:

1 - آقاي محمد بيرانوندي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار به مدت سه سال جايگزين خانم زهرا اربابي مي شود.

2 - آقاي محمدحسين قرباني به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي به مدت سه سال جايگزين آقاي وحيد طالب پور اميرهنده مي شود.

3 (اصلاحي 28ˏ08ˏ1399)- عضويت آقاي محمدرضا رباني به عنوان عضو موظف در هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي به مدت سه سال تمديد مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 12 /6 /1399 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس ‌جمهور – اسحاق جهانگيري