تصويب نامه درخصوص تعيين آقايان محمد قسيم عثماني و سيداكبر موسوي داور به عنوان رييس و عضو هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي

مصوب 1399/06/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين آقايان محمد قسيم عثماني و اكبر موسوي داور به عنوان رييس و عضو هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي
مصوب 1399,06,19

هيئت وزيران در جلسه 19 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 69366 /60 مورخ 15 /5 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه سازمان حسابرسي - مصوب 1366 - تصويب كرد:

آقايان محمد قسيم عثماني و سيداكبر موسوي داور به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي تعيين مي‌ شوند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري