تدوين نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاههاي اجرايي"، به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/06/11 سازمان اداري و استخدامي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تدوين نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاههاي اجرايي"، به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي
مصوب 1399,06,11

در راستاي انجام تكليف راهبري خدمات دستگاه هاي اجرايي، ضمن تقدير از دستگاه هاي مشاركت كننده در اجراي مصوبه شماره 1126446 مورخ 28/ 12/ 1395 شوراي عالي اداري، نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاه هاي اجرايي" كه به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي مي باشد، به پيوست (به صورت فيزيكي) جهت استحضار ايفاد مي گردد. هدف از تدوين اين كتاب، اطلاع رساني به شهروندان در خصوص خدمات دستگاه هاي اجرايي و همچنين شناسايي نقش دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه، به عنوان جزئي از ساختار دولت مي باشد. كتاب مذكور بر اساس اطلاعات گردآوري شده تا پايان اسفندماه سال 1398 (تعداد 159 دستگاه اجرايي) تدوين شده و منعكس كننده ماحصل همكاري دستگاه هايي است كه عناوين خدمات آن ها در كتاب مذكور ذكر گرديده است.
شايان ذكر است در اجراي ماده (2) مصوبه شماره 1126446 مورخ 28/ 12/ 1395 شوراي عالي اداري، سامانه مديريت خدمات دولت به آدرس www.Mardom.ir ،‌ راه اندازي شده است و اطلاعات شناسنامه خدمات مورد اشاره، توسط دستگاه هاي اجرايي در آن تكميل مي گردد كه به عنوان اطلاعات پايه، مبنايي براي ارزيابي كيفيت ارائه خدمات دستگاه خواهد بود.

جمشيد انصاري