سفر وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

سفر وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي
مصوب 1399,06,16

هيئت وزيران در جلسه 16 /6 /1399 به پيشنهاد شماره 100 /13 /25504 /99 مورخ 12 /6 /1399 وزارت نيرو و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- تصويب كرد:

مسافرت وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي مطابق برنامه زمان بندي شده انجام شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور